Av Lin-Na Vu

Plenumsdebatt & votering blir delt opp i to økter, med en kort pause mellom. I den første delen av plenumsdebatt & votering tok de for seg de tre første sakene.

Den første saken de tok for seg var om beredskapslager for korn. Her er Høyre og Venstre sammen imot støtte om å øke dette. Mens SP, SV, AP og FrP er for dette. Høyre og Venstre er imot dette forslaget grunnet at disse ressursene er bedre brukt andre steder ved for eksempel å styrke matproduksjonen vi har i Norge. De trekker også frem at dette vil være med på å støtte de internasjonale handelsrutene Norge har med andre land, og styrke mattilførselen på den måten. De ser også på dette som en mer bærekraftig løsning på problemet om å løse mulig matmangel. I en replikk kommer det frem at selv om korn er kostbart vil det kreve mer både økonomisk og teknologisk av oppbevaring av fisk, mens korn krever mindre energikrevende anlegg. Flertallet som da er for beredskapslager for korn sier derimot at en krise kan ramme når som helst, slik vi har sett både fra Corona pandemien og nå krigen i Ukraina. De nevner at vi trenger trygghet og forutsigbarhet. Både Russland og Ukraina er øverst på verdens største kronprodusenter, og med krigen stiger prisene. Derfor mener SP, SV, AP og FrP at Norge skal gjenopprette beredskapslageret for korn. For beredskapslager av korn vant med 115 stemmer, altså flertallet, mot 54 stemmer som stemte imot beredskapslager for korn.

I den andre saken de tok opp i den første delen av plenumsdebatt & votering tok de for seg samtykkeloven mange i dag ønsker. Igjen er Høyre og Venstre mot denne saken. De mener politiet og jurister ikke har nok ressurser eller ansatte til å vurdere slike saker, og at en lik lov vil føre til justismord. Norge har valgt å sammenligne seg med andre land, Sverige, Danmark og Frankrike som har samtykkelov, men sammenlignet med dem har Norge hatt innført kriminaliseringen for grov og uaktsom voldtekt i over 20 år, noe de andre landene ikke har. Noe de da mener ikke er greit å sammenligne Norge med disse landene. Representant 68 føyer til med at de ikke ser poenget i hvordan nei til samleie skal føre til justismord. Noe representanten fra Høyre sier seg uenig i fordi det er vanskelig å kunne bevise samtykke. I innlegget for samtykkelov blir det nevnt at samtykke ikke har noe å si i Norge, og at voldtekt i Norge kun blir kategorisert som voldtekt om det inneholder vold, trusler eller doping. I en replikk blir det nevnt at i Sverige har voldtektssaker gått opp med hele 75% etter at samtykkeloven ble innført. Replikken blir tatt imot av justis og beredskapsministeren som mener at flere og økte anmeldelser understreker at en slik lov er nødvendig. Saken ble forkastet med 68 stemmer mot og 62 stemmer for samtykkeloven.

I den tredje og siste saken i den første delen av plenumsdebatt & votering ble selvbestemt abort diskutert og når grensen på dette burde være. På den andre siden mener Høyre, Pasitentfokus og KrF at abortloven bør beholdes slik den er i dag. Dette begrunner de med at etter uke 12 er fosteret ferdig utviklet og at noen kvinner kan kjenne bevegelser fra og med uke 15 og 16. De nevner også at i uke 18 er fosteret så stor at man må gjennomføre aborten som en fødsel. En replikk senere i debatten fra KrF tilføyer at etter uke 12 gjelder ikke beslutningen kun kvinnen, men også fosteret i magen som nå er ferdig utviklet, altså to liv og ikke kun et. Abort er et tema mange har mange meninger om, og disse kom godt frem i denne debatten. Replikk «det er allerede en høy terskel for abort, det er ikke noe kvinner syns er gøy, så vi trenger ikke nemder for å ha en terskel for abort». Både SP, SV, Rødt, Venstre og AP mener at grensen burde utvides til uke 18. De nevner at kvinner som søker om abort etter uke 12 opptil uke 18 får det godkjent uansett. De mener at dette ikke vil være med på å øke antall aborter, men gjør situasjonen for kvinner i en allerede vanskelig situasjon lettere. Saken blir videre vedtatt, og det var 90 stemmer for selvbestemt abort etter uke 18 og 42 stemmer imot selvbestemt abort før uke 18.

Etter tre saker ble det en pause før resten av plenumsdebatt & votering vil fortsette etter pausen, med flere saker.