Skrevet av Alida Marie Mortensen og Aurora Veka-Thorensen

Årets spørretime innledes av stortingspresident Annika Jarstadmarken Price, som gjør rede for spørretimens agenda. Stortingspresidenten gir så ordet videre, der permisjonssøknadene og regler blir oppramset. Det er det ble stilt til sammen 25 spørsmål.

«Minner også om at alle ministere kan svare på spørsmål, det viktigeste er at spørsmålene blir besvart (…)» sier stortingspresident Annika Jarstadmarken Price, før spørretimen starter.

Presidentskapet (i bakgrunnen) leder spørretimen, men statsministeren (høyere) på talestolen. (Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

Representant 23 fra Fremskrittspartiet (FRP) er den første spørrestilleren til å legge frem sitt spørsmål til justis- og beredskapsminister, hvor 23 stiller spørsmålstegn å få til en «fungerende» samtykkelov. Justis- og beredskapsminister svarer med formålet til en samtykkelov.

Spørsmål 11 stilles av representant 81 fra Sosialistisk Venstreparti til forsvarsministeren. Representant 81 innleder sitt spørsmål med stortingsvedtaket om norskproduserte våpen og ammunisjon og at det ikke skal sender til områder med krig. Videre anklager han regjeringen for å ha brutt de norske lover ved å sende våpen til Ukraina. Forsvarsministeren er ikke enige i disse uttalelsene og mener dette ikke er et lovbrudd, men en presedens. Videre forsvarer forsvarsministeren uttalelsene ved å si at dette er for å forsvare landet vårt.

Forsvarsministeren får også senere spørsmål om Ukrainakonfliken av representant 151 fra Høyre, om hvorfor vi ikke sender like mye penger til Ukraina som resten av NATO. Til dette svarer forsvarsministeren ting må skje gradvis for å sikre økonomien i Norge.

Abortloven er også et gjennomgående tema. Representant 106 fra Sosialistisk Venstre spurte barne- og familieminister om kommentar på hvorfor vi ikke skal fjerne nemdene når kvinner har rett på å bestemme over egen kropp. De forsvarer seg med at det kun er snakk om mellom uke 18 og 22, og at det er for moren og fosterets beste.

Hele spørretimen kan du se på Lillestrøm videregående skole sin YouTube kanal. Spørsmålsrunden er starten på dag 2 av Lillestortinget Spørsmålsrunden varer i 60 minutter.