Plenumsdebatten og dens resultater!

I siste del av plenumsdebatten var sakene 4 til 25 opp for votering. 5 av sakene ble fjernet på grunn av enstemmig votering i komiteene og tidspress. 

Innstilling fire var fra klima- og miljøkomiteen, angående personlige klimakvoter. Mindretallet var for, og bestod av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Flertallet var imot, og bestod av Venstre, Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Rødt. Innstillingen ble forkastet etter lang diskusjon, men med knapp margin. 62 stemmer ble talt for og 68 ble talt imot. Dermed ble det ikke innviklet noen personlige klimakvoter for personer over 18. 

Innstilling fem kom fra nærings- og kommunalkomiteen, angående oppløsning av Viken fylkeskommune. Flertallet var for, og består av Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Rødt, Pasientfokus og Sosialistisk Venstreparti. Mindretallet var imot og bestod av Kristelig folkeparti, Miljøpartiet de Grønne og Høyre. I denne saken var det også heftig diskusjon, men med innbyggernes vilje i tankene og en flertallsvotering på 90 stemmer mot 42, ble saken vedtatt. 

Innstilling nummer seks kom fra arbeid-, inkludering- og samferdselskomiteen, med saken om hijab skulle være lov i politiet. Flertallet var for hijab i politiet, med partiene Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne, Venstre og Rødt. Mindretallet var uenige, og bestod av partiene Høyre og Fremskrittspartiet. Denne saken hadde en av dagens heftigste debatter, hvor en representant til og med kom med en replikk som sa: «Det er ingen som tvinger dem (kvinner som bruker hijab) til å bli med i politiet, i tillegg til at turban er heller ikke lov. Så her ser jeg ikke poenget med å gjøre hijab lovlig (i politiet).» Etter den lange debatten, ble voteringa holdt og stemmene talt. Innstillingen ble til slutt vedtatt.  

Innstilling nummer sju, fjerning av kontantstøtte og reduksjon av foreldrebetaling i barnehage, kom fra barne- og familiekomiteen. Høyre, Fremskrittspartiet og Miljøpartiet de Grønne var imot dette, og ble mindretallet. Sosialistisk venstreparti, Rødt og Arbeiderpartiet var enige i innstillingen, som gjorde dem flertallige. Denne saken hadde en veldig liten debatt, og nærmest umiddelbart ble det holdt en votering. Saken ble vedtatt med et flertall på 105 til 29 stemmer. 

Innstilling åtte kom igjen fra arbeid-, inkludering- og samferdselskomiteen, angående personlig ansvar for persontogtrafikken. Mindretallet var imot innstillingen, og bestod av Høyre og Fremskrittspartiet. Flertallet, som var for innstillingen, bestod av Arbeiderpartiet, Venstre, Rødt og Miljøpartiet de Grønne. Igjen ble ikke saken diskutert så altfor mye, men ble vedtatt etter kun ett innlegg fra mindretallet. 

Innstilling nummer ni var en av dagens mest kontroversielle saker, nemlig innføring av et tredje juridisk kjønn. Innstillingen kom fra kultur- og likestillingskomiteen, og hadde støtte fra et flertall. Rødt, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Pasientfokus, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti var alle for. Partiene Høyre og Kristelig Folkeparti var dermed de eneste imot innføring av et tredje kjønn. Saken ble til slutt vedtatt etter lang debatt. 

Innstilling nummer ti kom fra utenriks- og utviklingskomiteen, og omhandlet opprettelse av konsulat i Kabul, Afghanistan. Flertallet var enige i å opprette et slikt konsulat, med partier som Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Venstre i spissen. Mindretallet, bestående av Høyre og Fremskrittspartiet, var imot en slik opprettelse. Noen av mindretallets argumenter gikk ut på at en slik opprettelse av konsulat i Kabul vil bety en anerkjennelse av Taliban som regime. Dette var ikke opposisjonen helt enige i. Igjen ble innstillingen vedtatt etter flere runder med replikkveksling. 

Innstilling nummer 11 ble satt fram av helse- og omsorgskomiteen, som ville innføre et vaksinepåbud i Norge. Flertallet i stortinget stilte for, mens mindretallet var uenige. Det var mye snakk om korona og pandemien som fortsatt er ute og herjer. Religion og livssyn ble trukket inn, i tillegg til rettigheter over egen kropp. En representant fra Høyre (151) og en representant fra Venstre (94) mente det ikke var riktig at regjeringen tvang en slik avgjørelse på folket, men ble møtt med en kommentar fra representant (68) som spurte hvordan Høyre mente det var rett at folket skal kunne velge hvem som vil ta vaksine, men ikke la folket ha et tredje kjønn. Saken ble forkastet, men med liten forskjell i antall stemmer. 

Innstilling 12 var en av dagens korteste, og omhandlet beskatning og strømmetjenester. Finanskomiteen var de som la fram denne saken, og mente utenlandske strømmetjenester også burde betale skatt for å sende i Norge. Dette var flertallet enige i, og saken ble så vedtatt.  

Innstilling 13 ble også lagt fram av finanskomiteen, og var angående maksimalpris på strøm. Denne saken hadde et mindretall som var for en maksimalpris på strøm, men flertallet mente dette ikke var riktig. Flertallet var enige i at noe måtte gjøres, men at en maksimalpris ville gå utover folket. Saken ble vedtatt, og maksimalpriser på strøm blir beholdt. 

Innstilling nummer 14 kom fra forsvarskomiteen, angående dette å sende våpenstøtte til Ukraina. Denne saken er igjen en av dagens mest aktuelle, og ba på mange argumenter. Det var svært gode argumenter fra både flertallet som var imot og fra mindretallet som var for. Mindretallet, FrP og Høyre, var svært for dette å sende militær hjelp til Ukraina, og mente humanitær hjelp kun ville føre til mer død. Dette syntes representant (94) fra Venstre var utrolig rart. Debatten endte med at saken ble forkastet. 

Innstilling 15 kom fra helse- og omsorgskomiteen, og handlet om forsvarlig behandling av psykisk helse hos unge. Komiteen satte fram et forslag om å ha en psykolog per 300-de barn i skolene, slik at det kunne avlaste andre psykisk-helse organisasjoner. Dette var flertallet enige i, men mindretallet mente dette var sløseri av midler. På tross av dette ble saken vedtatt, med stor forskjell i antall stemmer. 

Innstilling 16-18 

De rakk ikke å ta resten av stillingene fordi det var et mistillingsforslag.  

Den neste saken i denne delen var sak 15 som handlet om økt bistand til Afghanistan Partiene som var for var rødt, SV, PF, MDG og SP og var flertall. Partiene som var mot var FRP og var mindretall. Et argumenter som ble brukt for var at i Afghanistan har de vært gjennom mye som hungersnød og medisinsk mangel og vi må derfor hjelpe dem. Et argument mot var at disse pengene kan gå rett til å hjelpe Taliban.  

Denne saken ble vedtatt og det var 128 stemmer for og mot ble det 24 stemmer. Det var veldig rolig stemning fordi ingen hadde så mye å si.  

Den neste saken var sak 16 som handlet om innstilling av hurtigtog og lyntog mellom Oslo og Stockholm. Partiene som var for var Ap, Sv, MDG og rødt og var flertall. Partiene som var mot var FRP og var mindretall. Innstillingen ble vedtatt. Litt krangling om fakta, men ellers rolig stemning.  

Den neste saken var sak 17 som handlet om innvikling om kjernekraft. Partiene som var for var Ap, Sp, MDG og rødt og de var i flertall. Partiene som var mot var Høyre og var i mindretall. Saken ble vedtatt med 76 stemmer for og mot fikk 73 stemmer. Det var ganske rolig stemning. 

skrevet av: Samiha Ur-Rehman Khan og Aurora Veka-Thoresen

-Jeg synes at vi fikk relativt dårlige svar, det viser bare usikkerheten til regjeringen.

Skrevet av May Nadi Aung

De siste intervjuene for lillestortinget ble holdt i debattstudio av programleder Emma Angelica Thien-Ai Danglé (17). Gjestene var statsministeren Sondre Klokkerud Hella (18)William Lindholm (16) som er partileder for Høyre og Kristoffer Kristiansen Haug (17) som er leder for Sosialistisk Venstreparti.

Det ble stilt spørsmål om deres tanker rundt endring av eksamensformen. Regjeringen ønsker å iverksette en langtidsoppgave i eksamensformen for å sikre en bedre læringsprosess over lenger tid. I likhet med regjeringer mener SV det samme og synes at den nåværende eksamensformen ikke er riktig eller rettferdig.

Sondre Klokkerud Hella (18) og Emma Angelica Thien-Ai Danglé (17) under intervjuet. (Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

I snakk om lov om beredskapslager for mat kom statsministeren fram med at dagens situasjon har endret på hvor aktuell saken er. Derfor ønsker vi å sikre at noen av varene skal gå til et lager som vil sikre oss i framtiden. William forteller at på grunn av den lille effekten det vil være til hjelp for Norge, så mener høyre at gjenopprettingen av beredskapslageret for korn ikke vil være til hjelp for framtidige kriser i Norge.  I motsetning til Høyre, så mener SV at gjenopprettingen av beredskapslageret vil være effektivt. «Alt som vil hjelpe til med å få nok mat er veldig bra og vi i SV er for det.» sier Kristoffer.

Ønsket om helsetilbud for barn og unge med psykiske lidelser var samlet. Regjeringen ønsker å sikre en 100% psykolog til hver femhundrede elev på skolen, med hensyn til skolelever og arbeidsledige psykologer. Høyre og SV er enige i dette,

Videre har alle tre vært fornøyde med innsatsen deres og bidraget fra andre lever de har jobbet med om lillestortinget så langt. Sondre forteller at han forventer at dagen videre vil bli spennende og stressende, men gleder seg. SV gleder seg til å snakke om kjernekraft i debatten.

William Lindholm (16) er noe misfornøyd etter dagens intervju. (Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

William fikk spørsmålet: “Hvordan gikk spørretimen for deg?” han svarte med «jeg synes at vi fikk relativt dårlige svar. Det viser bare usikkerheten til regjeringen.» i tidligere intervjuer med William utrykket han misnøyen med forberedelsene til LilleStortinget.

Spørretimen

Skrevet av Alida Marie Mortensen og Aurora Veka-Thorensen

Årets spørretime innledes av stortingspresident Annika Jarstadmarken Price, som gjør rede for spørretimens agenda. Stortingspresidenten gir så ordet videre, der permisjonssøknadene og regler blir oppramset. Det er det ble stilt til sammen 25 spørsmål.

«Minner også om at alle ministere kan svare på spørsmål, det viktigeste er at spørsmålene blir besvart (…)» sier stortingspresident Annika Jarstadmarken Price, før spørretimen starter.

Presidentskapet (i bakgrunnen) leder spørretimen, men statsministeren (høyere) på talestolen. (Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

Representant 23 fra Fremskrittspartiet (FRP) er den første spørrestilleren til å legge frem sitt spørsmål til justis- og beredskapsminister, hvor 23 stiller spørsmålstegn å få til en «fungerende» samtykkelov. Justis- og beredskapsminister svarer med formålet til en samtykkelov.

Spørsmål 11 stilles av representant 81 fra Sosialistisk Venstreparti til forsvarsministeren. Representant 81 innleder sitt spørsmål med stortingsvedtaket om norskproduserte våpen og ammunisjon og at det ikke skal sender til områder med krig. Videre anklager han regjeringen for å ha brutt de norske lover ved å sende våpen til Ukraina. Forsvarsministeren er ikke enige i disse uttalelsene og mener dette ikke er et lovbrudd, men en presedens. Videre forsvarer forsvarsministeren uttalelsene ved å si at dette er for å forsvare landet vårt.

Forsvarsministeren får også senere spørsmål om Ukrainakonfliken av representant 151 fra Høyre, om hvorfor vi ikke sender like mye penger til Ukraina som resten av NATO. Til dette svarer forsvarsministeren ting må skje gradvis for å sikre økonomien i Norge.

Abortloven er også et gjennomgående tema. Representant 106 fra Sosialistisk Venstre spurte barne- og familieminister om kommentar på hvorfor vi ikke skal fjerne nemdene når kvinner har rett på å bestemme over egen kropp. De forsvarer seg med at det kun er snakk om mellom uke 18 og 22, og at det er for moren og fosterets beste.

Hele spørretimen kan du se på Lillestrøm videregående skole sin YouTube kanal. Spørsmålsrunden er starten på dag 2 av Lillestortinget Spørsmålsrunden varer i 60 minutter.