Proposisjonene til årets LilleStorting

Årets proposisjoner er ferdigstilt! Departementene har til sammen kommet opp med 22 aktuelle proposisjoner, som skal diskuteres under LilleStortinget 17-18. mars. 

Statens kontor har lagt frem den første proposisjonen om økning av statens inntekter. Finansdepartementet har lagt frem to proposisjoner som omhandler fast strømpris og beskatning av strømpriser. 

Utenriks- og utviklingsdepartementet vil i år være svært relevante grunnet konfliktene vi står ovenfor i dag. Departementet ønsker et konsulat i Kabul, økt bistand til Afghanistan og økt bistand og mottak av flyktninger fra Ukraina. 

Forskings- og høyere utdanningsdepartementet vil legge frem en proposisjon om studiefinansiering. Kunnskapsdepartementet vil videre legge frem proposisjoner som omhandler endring i eksamensformen og privatistordning/opptak til høyere utdanning. 

Samtykke lov er et av proposisjonene som har stått sentralt i de fleste LilleStortingene, og justis- og beredskapsdepartementet vil stå for dette i år. 

Olje og energidepartementet vil diskutere kjernekraft i Norge, og videre ønsker hav-, land og matdepartementet lov om klimavennlig mat produksjon. 

Nærings- og kommunaldepartementet vil ta opp oppløsningen av Viken fylkeskommune, noe som lenge har vært et viktig tema. 

Helse og omsorgsdepartementet har i år to proposisjoner: Utvide grense for selvbestemt abort til uke 18 og vaksineplikt. Disse proporsjonene forventes å skape store debatter, noe vi har sett tidligere i LilleStortinget. Arbeid-, inkludering- og samferdselsdepartementet vil legge frem en proposisjon angående offentlig ansvar for persontogtrafikken. Barne- og familiedepartement står for to interessante proposisjoner. Første proposisjonen omhandler fjerning av kontantstøtte og reduksjon av foreldrebetaling i Norge. Andre proposisjonen vil diskutere behandlingstilbud til barn og unge med psykiske lidelser. Vi så allerede i partilederdebatten av psykisk helse var et svært engasjerende tema. 

Sist, men ikke minst, legger kultur og likestillingsdepartementet frem proposisjon om et tredje juridisk kjønn. 

Vi forventer svært engasjerende debatter under årets LilleStorting og mye god læring. Selve LilleStortinget vil dekkes av oss i Snileposten, og streames på skolens YouTube-kanal.