Plenumsdebatten og dens resultater!

I siste del av plenumsdebatten var sakene 4 til 25 opp for votering. 5 av sakene ble fjernet på grunn av enstemmig votering i komiteene og tidspress. 

Innstilling fire var fra klima- og miljøkomiteen, angående personlige klimakvoter. Mindretallet var for, og bestod av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Flertallet var imot, og bestod av Venstre, Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Rødt. Innstillingen ble forkastet etter lang diskusjon, men med knapp margin. 62 stemmer ble talt for og 68 ble talt imot. Dermed ble det ikke innviklet noen personlige klimakvoter for personer over 18. 

Innstilling fem kom fra nærings- og kommunalkomiteen, angående oppløsning av Viken fylkeskommune. Flertallet var for, og består av Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Rødt, Pasientfokus og Sosialistisk Venstreparti. Mindretallet var imot og bestod av Kristelig folkeparti, Miljøpartiet de Grønne og Høyre. I denne saken var det også heftig diskusjon, men med innbyggernes vilje i tankene og en flertallsvotering på 90 stemmer mot 42, ble saken vedtatt. 

Innstilling nummer seks kom fra arbeid-, inkludering- og samferdselskomiteen, med saken om hijab skulle være lov i politiet. Flertallet var for hijab i politiet, med partiene Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne, Venstre og Rødt. Mindretallet var uenige, og bestod av partiene Høyre og Fremskrittspartiet. Denne saken hadde en av dagens heftigste debatter, hvor en representant til og med kom med en replikk som sa: «Det er ingen som tvinger dem (kvinner som bruker hijab) til å bli med i politiet, i tillegg til at turban er heller ikke lov. Så her ser jeg ikke poenget med å gjøre hijab lovlig (i politiet).» Etter den lange debatten, ble voteringa holdt og stemmene talt. Innstillingen ble til slutt vedtatt.  

Innstilling nummer sju, fjerning av kontantstøtte og reduksjon av foreldrebetaling i barnehage, kom fra barne- og familiekomiteen. Høyre, Fremskrittspartiet og Miljøpartiet de Grønne var imot dette, og ble mindretallet. Sosialistisk venstreparti, Rødt og Arbeiderpartiet var enige i innstillingen, som gjorde dem flertallige. Denne saken hadde en veldig liten debatt, og nærmest umiddelbart ble det holdt en votering. Saken ble vedtatt med et flertall på 105 til 29 stemmer. 

Innstilling åtte kom igjen fra arbeid-, inkludering- og samferdselskomiteen, angående personlig ansvar for persontogtrafikken. Mindretallet var imot innstillingen, og bestod av Høyre og Fremskrittspartiet. Flertallet, som var for innstillingen, bestod av Arbeiderpartiet, Venstre, Rødt og Miljøpartiet de Grønne. Igjen ble ikke saken diskutert så altfor mye, men ble vedtatt etter kun ett innlegg fra mindretallet. 

Innstilling nummer ni var en av dagens mest kontroversielle saker, nemlig innføring av et tredje juridisk kjønn. Innstillingen kom fra kultur- og likestillingskomiteen, og hadde støtte fra et flertall. Rødt, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Pasientfokus, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti var alle for. Partiene Høyre og Kristelig Folkeparti var dermed de eneste imot innføring av et tredje kjønn. Saken ble til slutt vedtatt etter lang debatt. 

Innstilling nummer ti kom fra utenriks- og utviklingskomiteen, og omhandlet opprettelse av konsulat i Kabul, Afghanistan. Flertallet var enige i å opprette et slikt konsulat, med partier som Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Venstre i spissen. Mindretallet, bestående av Høyre og Fremskrittspartiet, var imot en slik opprettelse. Noen av mindretallets argumenter gikk ut på at en slik opprettelse av konsulat i Kabul vil bety en anerkjennelse av Taliban som regime. Dette var ikke opposisjonen helt enige i. Igjen ble innstillingen vedtatt etter flere runder med replikkveksling. 

Innstilling nummer 11 ble satt fram av helse- og omsorgskomiteen, som ville innføre et vaksinepåbud i Norge. Flertallet i stortinget stilte for, mens mindretallet var uenige. Det var mye snakk om korona og pandemien som fortsatt er ute og herjer. Religion og livssyn ble trukket inn, i tillegg til rettigheter over egen kropp. En representant fra Høyre (151) og en representant fra Venstre (94) mente det ikke var riktig at regjeringen tvang en slik avgjørelse på folket, men ble møtt med en kommentar fra representant (68) som spurte hvordan Høyre mente det var rett at folket skal kunne velge hvem som vil ta vaksine, men ikke la folket ha et tredje kjønn. Saken ble forkastet, men med liten forskjell i antall stemmer. 

Innstilling 12 var en av dagens korteste, og omhandlet beskatning og strømmetjenester. Finanskomiteen var de som la fram denne saken, og mente utenlandske strømmetjenester også burde betale skatt for å sende i Norge. Dette var flertallet enige i, og saken ble så vedtatt.  

Innstilling 13 ble også lagt fram av finanskomiteen, og var angående maksimalpris på strøm. Denne saken hadde et mindretall som var for en maksimalpris på strøm, men flertallet mente dette ikke var riktig. Flertallet var enige i at noe måtte gjøres, men at en maksimalpris ville gå utover folket. Saken ble vedtatt, og maksimalpriser på strøm blir beholdt. 

Innstilling nummer 14 kom fra forsvarskomiteen, angående dette å sende våpenstøtte til Ukraina. Denne saken er igjen en av dagens mest aktuelle, og ba på mange argumenter. Det var svært gode argumenter fra både flertallet som var imot og fra mindretallet som var for. Mindretallet, FrP og Høyre, var svært for dette å sende militær hjelp til Ukraina, og mente humanitær hjelp kun ville føre til mer død. Dette syntes representant (94) fra Venstre var utrolig rart. Debatten endte med at saken ble forkastet. 

Innstilling 15 kom fra helse- og omsorgskomiteen, og handlet om forsvarlig behandling av psykisk helse hos unge. Komiteen satte fram et forslag om å ha en psykolog per 300-de barn i skolene, slik at det kunne avlaste andre psykisk-helse organisasjoner. Dette var flertallet enige i, men mindretallet mente dette var sløseri av midler. På tross av dette ble saken vedtatt, med stor forskjell i antall stemmer. 

Innstilling 16-18 

De rakk ikke å ta resten av stillingene fordi det var et mistillingsforslag.  

Den neste saken i denne delen var sak 15 som handlet om økt bistand til Afghanistan Partiene som var for var rødt, SV, PF, MDG og SP og var flertall. Partiene som var mot var FRP og var mindretall. Et argumenter som ble brukt for var at i Afghanistan har de vært gjennom mye som hungersnød og medisinsk mangel og vi må derfor hjelpe dem. Et argument mot var at disse pengene kan gå rett til å hjelpe Taliban.  

Denne saken ble vedtatt og det var 128 stemmer for og mot ble det 24 stemmer. Det var veldig rolig stemning fordi ingen hadde så mye å si.  

Den neste saken var sak 16 som handlet om innstilling av hurtigtog og lyntog mellom Oslo og Stockholm. Partiene som var for var Ap, Sv, MDG og rødt og var flertall. Partiene som var mot var FRP og var mindretall. Innstillingen ble vedtatt. Litt krangling om fakta, men ellers rolig stemning.  

Den neste saken var sak 17 som handlet om innvikling om kjernekraft. Partiene som var for var Ap, Sp, MDG og rødt og de var i flertall. Partiene som var mot var Høyre og var i mindretall. Saken ble vedtatt med 76 stemmer for og mot fikk 73 stemmer. Det var ganske rolig stemning. 

skrevet av: Samiha Ur-Rehman Khan og Aurora Veka-Thoresen

LilleStortinget 2022 er avsluttet

Av Alida Marie Mortensen

For å avslutte Lillestorting 2022 starter årets programleder med å takke Medier og kommunikasjon (MK) på Lillestrøm Videregående skole for god innsats med filming og organisering. Videre takker han presidentskapet og partilederne, lærere og veiledere, alle referenter og representanter. Salen tar en applaus for alle som har deltatt. 

Avslutningsvis er det Dagfinn som vil si noen ord og han takker alle representanter fra de siste månedene. Han forteller senere om postinger av artikler på stortinget ung. Dagfinn deler så ut attester og gir avslutningsvis en stor klapp til oss alle. 

Mistillitsforslag mot dagens inspurt

Av Alida Marie Mortensen

Leder for høyre, William Lindholm, forteller om proposisjon 13. Han viser til at regjeringen bør avskaffes ettersom de ikke stiller forberedt på spørsmål om psykologer, og han stiller spørsmål til regjerningen. Han legger også frem at regjerningen oser av dobbelstandarer, han går imot deres meninger om å bestemme over egen kropp, ved vaksingeringssaken.

Leder av Høyre minner også om at 300 mennesker har dødd av overdose, noe regjeringen ikke tar hensyn til. Regjeringen ligger bakpå, og dette fremlegger et grunnleggende problem i regjeringen.

Regjeringen kommer med svarreplikk der de informerer om utdanningskomiteen sitt arbeid om å sikre en bra utdanning, spørsmålet er altså ikke stilt til riktig departement. Regjeringen hevder heller ikke å innskrenke rettigheter, da folkene må slippe å leve igjennom enda en nedlasting, respektere det frie valget. Høyre ligger konsekvens bakpå, tar opp forslag fra i fjor

Mistillitsforslaget ender med 55 stemmer for, 74 stemmer imot og 41 fraværende.

-Jeg synes at vi fikk relativt dårlige svar, det viser bare usikkerheten til regjeringen.

Skrevet av May Nadi Aung

De siste intervjuene for lillestortinget ble holdt i debattstudio av programleder Emma Angelica Thien-Ai Danglé (17). Gjestene var statsministeren Sondre Klokkerud Hella (18)William Lindholm (16) som er partileder for Høyre og Kristoffer Kristiansen Haug (17) som er leder for Sosialistisk Venstreparti.

Det ble stilt spørsmål om deres tanker rundt endring av eksamensformen. Regjeringen ønsker å iverksette en langtidsoppgave i eksamensformen for å sikre en bedre læringsprosess over lenger tid. I likhet med regjeringer mener SV det samme og synes at den nåværende eksamensformen ikke er riktig eller rettferdig.

Sondre Klokkerud Hella (18) og Emma Angelica Thien-Ai Danglé (17) under intervjuet. (Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

I snakk om lov om beredskapslager for mat kom statsministeren fram med at dagens situasjon har endret på hvor aktuell saken er. Derfor ønsker vi å sikre at noen av varene skal gå til et lager som vil sikre oss i framtiden. William forteller at på grunn av den lille effekten det vil være til hjelp for Norge, så mener høyre at gjenopprettingen av beredskapslageret for korn ikke vil være til hjelp for framtidige kriser i Norge.  I motsetning til Høyre, så mener SV at gjenopprettingen av beredskapslageret vil være effektivt. «Alt som vil hjelpe til med å få nok mat er veldig bra og vi i SV er for det.» sier Kristoffer.

Ønsket om helsetilbud for barn og unge med psykiske lidelser var samlet. Regjeringen ønsker å sikre en 100% psykolog til hver femhundrede elev på skolen, med hensyn til skolelever og arbeidsledige psykologer. Høyre og SV er enige i dette,

Videre har alle tre vært fornøyde med innsatsen deres og bidraget fra andre lever de har jobbet med om lillestortinget så langt. Sondre forteller at han forventer at dagen videre vil bli spennende og stressende, men gleder seg. SV gleder seg til å snakke om kjernekraft i debatten.

William Lindholm (16) er noe misfornøyd etter dagens intervju. (Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

William fikk spørsmålet: “Hvordan gikk spørretimen for deg?” han svarte med «jeg synes at vi fikk relativt dårlige svar. Det viser bare usikkerheten til regjeringen.» i tidligere intervjuer med William utrykket han misnøyen med forberedelsene til LilleStortinget.

Spørretimen

Skrevet av Alida Marie Mortensen og Aurora Veka-Thorensen

Årets spørretime innledes av stortingspresident Annika Jarstadmarken Price, som gjør rede for spørretimens agenda. Stortingspresidenten gir så ordet videre, der permisjonssøknadene og regler blir oppramset. Det er det ble stilt til sammen 25 spørsmål.

«Minner også om at alle ministere kan svare på spørsmål, det viktigeste er at spørsmålene blir besvart (…)» sier stortingspresident Annika Jarstadmarken Price, før spørretimen starter.

Presidentskapet (i bakgrunnen) leder spørretimen, men statsministeren (høyere) på talestolen. (Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

Representant 23 fra Fremskrittspartiet (FRP) er den første spørrestilleren til å legge frem sitt spørsmål til justis- og beredskapsminister, hvor 23 stiller spørsmålstegn å få til en «fungerende» samtykkelov. Justis- og beredskapsminister svarer med formålet til en samtykkelov.

Spørsmål 11 stilles av representant 81 fra Sosialistisk Venstreparti til forsvarsministeren. Representant 81 innleder sitt spørsmål med stortingsvedtaket om norskproduserte våpen og ammunisjon og at det ikke skal sender til områder med krig. Videre anklager han regjeringen for å ha brutt de norske lover ved å sende våpen til Ukraina. Forsvarsministeren er ikke enige i disse uttalelsene og mener dette ikke er et lovbrudd, men en presedens. Videre forsvarer forsvarsministeren uttalelsene ved å si at dette er for å forsvare landet vårt.

Forsvarsministeren får også senere spørsmål om Ukrainakonfliken av representant 151 fra Høyre, om hvorfor vi ikke sender like mye penger til Ukraina som resten av NATO. Til dette svarer forsvarsministeren ting må skje gradvis for å sikre økonomien i Norge.

Abortloven er også et gjennomgående tema. Representant 106 fra Sosialistisk Venstre spurte barne- og familieminister om kommentar på hvorfor vi ikke skal fjerne nemdene når kvinner har rett på å bestemme over egen kropp. De forsvarer seg med at det kun er snakk om mellom uke 18 og 22, og at det er for moren og fosterets beste.

Hele spørretimen kan du se på Lillestrøm videregående skole sin YouTube kanal. Spørsmålsrunden er starten på dag 2 av Lillestortinget Spørsmålsrunden varer i 60 minutter.

Kommentarer etter dagens partilederdebatt

Etter en spennede første dag i LilleStortinget kommenterer partilederne på partilederdebatten. Etter et intervju med Snileposten kommer det frem at partilederne forskjellige oppfaninger om hvordan debatten gikk.

Herman Skaar Holte (17), Venstre:

– Jeg følte at venstre fikk frem budskapet godt og gjorde det desidert best ut av alle.

Karl Leo Askvik-Fosshaug (16) , Fremskrittpartiet:

-Jeg synes det var en spennende dag. Vi hadde en rettferdig og en god debatt. Samt. At jeg er veldig glad for at vi op prettholdte de gode enighetene vi hadde om å ikke gå på personlig angrep. Så jeg er veldig fornøyd med det

Dat Thinh Do (16), Rødt:

-Veldig gøy, litt nervøs på starten, men når det var over var det greit.

Kristoffer Kristiansen Haug (17), Sosialistisk Venstreparti:

– Jeg fikk virkelig fremmet SV sine synspunkter på bra måte. Jeg føler også at jeg virkelig fikk fram hva vi mener om abort og kanskje spesielt om kjernekraft.

Neha Nagabhirava (17), Senterpartiet:

– Jeg synes det var bra, lærerikt. Man får vite mer om hvordan det er med politikken for politikere og stresset rundt det. Jeg vil si at det er bra.

Simen Kalgård Kristiansen (16), KRF:

Jeg synes det gikk ganske greit. Jeg følte at jeg fikk snakket om det jeg ville snakke om, som var abort, og jeg hadde ikke så altfor mye å si på kjernekraft.

William Lindholm (16), Høyre:

– Synes det nok en gang var dårlig tid på forberedelser, tiden på å forberede seg. men det gikk egentlig bra.

Sigve Runde Barlaug (17), Miljøpartiet de grønne:

-Det gikk egentlig ganske bra. Med tanke på at jeg fikk vite at jeg skulle bli leder i dag så gikk det ganske bra.

Salma M F Saadsalem (16) , Arbeiderpartiet:

-Jeg fikk ikke snakket om det jeg hadde å si. Jeg hadde veldig mye jeg ville si. Det var litt dumt. Opplegget var litt dårlig. I forhold til i fjor var det mye bedre for folk å snakke om meningene sine.

De ser alle frem til en spennede dag 2, og håper å forstette gode debatter.

Linnea Bell Larsson (16), Pasientfokus:

-Jeg synes at debatten gikk fint, men grunnet mangel på politikk hos mitt parti i saker som for eksempel kjernekraft, så var det vanskelig å skulle ta i stilling til og snakke om denne proposisjonen

-Jeg føler meg trygg på den politikken vi skal føre

Av Alida Marie Motensen

Debattleder Jakob Hugo Åsmul (17) står sammen med Statsminister Sondre Klokkerud Hella, fra AP og kultur og likestillingsminister Lisa Marie Bredesen, også fra AP.

Debattleder innleder intervjuet med å spørre statsminister og kultur og likestillingsminister

Innledningsvis spør debattleder hva statsministerens syns om åpningen av Lillestortinget 2022. Statsministeren smiler av spørsmålet til debattleder og forteller at han syns det har vært veldig spennende. Statsministeren etterfølger med å fortelle at han lenge har jobbet med talen han nylig holdt.

Lillestortinget er en årlig og stor hendelse på Lillestrøm VGS. Dette kan for mange virke overveldende, men statsministeren kan imidlertid røpe til debattleder:

– Det er mye å ta over seg, men de tingene du er mest usikker på er de små tingene som du ikke tenker over at du må forberede. Jeg føler meg trygg på den politikken vi skal føre, men jeg føler meg mindre trygg på ting som hvor jeg skal legge jakka mi, eller hvor mobilen min skal ligge.

Kultur og likestillingsminister er enig i statsministeren sine uttalelser og legger til at det også kan være utfordrende å vita hva som er sosialt akseptert i en slik setting som i stortingssalen.

Videre forteller statsministeren at han er nervøs for mistillitsforslaget, og spent på om de vil komme ut av det med «skinnet i behold». Også dette trekker kultur og likestillingsministeren frem som en utfordring, men sier også at hun syns statsministeren er flink og kommer uansett til å stemme «mot» mistillitsforslaget.

Dette er TV-Crewet:

Deler av crewet under opprigg onsdag. 16. mars (Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

LilleStortinget blir i år gjennomført som normalt, i motsetning til i fjor, men streames allikevel på YouTube! Dette hadde ikke vært mulig uten skolens flotte teknisk-crew. Crewet har forberedt seg grundig i lang tid i forveien av LilleStortinget med produsent Kristian Martinsen i ledelsen. 

 • Produsent: Kristian Martinsen
 • Produksjons leder: Fillip Bø Gulbransen
 • Regi: Albert Bjerke Hommersand 
 • TOM: Robin Bjerke Linnerud 
 • Script: Markus Breivik Håkonsen 
 • Bildemikser: Magnus Grefslie 
 • Innspillingsleder (Aula): Julie Monica Borgen
 • Innspillingsleder (Debattstudio): Sarah Butt
 • Lyd ansvarlig: Nora Bjørge Heide
 • B-lyd (sal): William Johansen
 • Steam: Ako Ibrahim
 • Lysskjef: Jonas Aanerud Mohagen 
 • Lys assistent: Marius Andreas Nilsen
 • Kameraopperatør: Miriam Hfid Eriksen 
 • Kameraopperatør: Trung Quang Nguyen 
 • Kameraopperatør: Vincent Ngo
 • Kranopperatør: David Le
 • Kameraopperatør: Sami Khan 
 • Grafisk ansvarlig: Elisabeth Rinden 
 • Grafisk design: Hedda Hokland Rødne 
 • Instagram profil: Martin Kristiansen 
Forbredelser med kamera og kran gjennomføres (Foto: Nathalie Isaksen Borgeng)

Bak et rollespill ligger det mye forarbeid. Det er satt opp et stort antall kameraer, en kran, masse lydutstyr og store mengder med grafisk design er gjort. Grafisk gruppen har blant annet klippet ut 169 representant nummer, og et stort antall skilt slik at deltagerne kan navigere seg igjennom dagen. Det er også produsert grafikk til streamen.

Crewet har gledet seg lenge til å gjennomføre dagen, og håper på en flott stream.  

Snileposten´s redaksjon

Bak Snileposten er det mange hardtarbeidende unge mennesker. Vår jobb er å rapportere og følge opp alt som skjer før, under og etter LilleStortinget. Redaksjonen består av 8 stolte damer som brenner for å rapportere:

 • Silje Hartold Lillehagen: redaktør fra 2MKA
 • Alida Mortensen: Journalist og politisk rapporter fra 2STBC
 • May Nadi Aung: Journalist og politisk rapporter fra 1STB
 • Samiha Ur-Rehman Khan: Journalist og politisk rapporter fra 1STC
 • Lin-Na Vu: Journalist og politisk rapporter fra 1STF
 • Nathalie Isaksen Borgeng: Foto-journalist fra 2MKA
 • Lotti Horváth:  Foto-journalist fra 2MKA
 • Cecilia Annette Hammitt:  Foto-journalist fra 2MKA

Snilepostens redaktør er svært stolt av redaksjonen:

– Her er det mange talentfulle personer som jobber beinhardt! Fotografene våre tar flotte bilder og redigerer under stort tidspress, det er veldig imponerende. Og så kan vi ikke glemme våre journalister som er rett på sak, og veldig effektive. Samarbeidet mellom oss er førsteklasses og det er vi veldig fornøyde med.

Redaksjonen ser frem til å følge med igjennom de to dagene som er foran oss, og håper på mye spennende å rapportere om.

Første del av plenumsdebatten

Av Lin-Na Vu

Plenumsdebatt & votering blir delt opp i to økter, med en kort pause mellom. I den første delen av plenumsdebatt & votering tok de for seg de tre første sakene.

Den første saken de tok for seg var om beredskapslager for korn. Her er Høyre og Venstre sammen imot støtte om å øke dette. Mens SP, SV, AP og FrP er for dette. Høyre og Venstre er imot dette forslaget grunnet at disse ressursene er bedre brukt andre steder ved for eksempel å styrke matproduksjonen vi har i Norge. De trekker også frem at dette vil være med på å støtte de internasjonale handelsrutene Norge har med andre land, og styrke mattilførselen på den måten. De ser også på dette som en mer bærekraftig løsning på problemet om å løse mulig matmangel. I en replikk kommer det frem at selv om korn er kostbart vil det kreve mer både økonomisk og teknologisk av oppbevaring av fisk, mens korn krever mindre energikrevende anlegg. Flertallet som da er for beredskapslager for korn sier derimot at en krise kan ramme når som helst, slik vi har sett både fra Corona pandemien og nå krigen i Ukraina. De nevner at vi trenger trygghet og forutsigbarhet. Både Russland og Ukraina er øverst på verdens største kronprodusenter, og med krigen stiger prisene. Derfor mener SP, SV, AP og FrP at Norge skal gjenopprette beredskapslageret for korn. For beredskapslager av korn vant med 115 stemmer, altså flertallet, mot 54 stemmer som stemte imot beredskapslager for korn.

I den andre saken de tok opp i den første delen av plenumsdebatt & votering tok de for seg samtykkeloven mange i dag ønsker. Igjen er Høyre og Venstre mot denne saken. De mener politiet og jurister ikke har nok ressurser eller ansatte til å vurdere slike saker, og at en lik lov vil føre til justismord. Norge har valgt å sammenligne seg med andre land, Sverige, Danmark og Frankrike som har samtykkelov, men sammenlignet med dem har Norge hatt innført kriminaliseringen for grov og uaktsom voldtekt i over 20 år, noe de andre landene ikke har. Noe de da mener ikke er greit å sammenligne Norge med disse landene. Representant 68 føyer til med at de ikke ser poenget i hvordan nei til samleie skal føre til justismord. Noe representanten fra Høyre sier seg uenig i fordi det er vanskelig å kunne bevise samtykke. I innlegget for samtykkelov blir det nevnt at samtykke ikke har noe å si i Norge, og at voldtekt i Norge kun blir kategorisert som voldtekt om det inneholder vold, trusler eller doping. I en replikk blir det nevnt at i Sverige har voldtektssaker gått opp med hele 75% etter at samtykkeloven ble innført. Replikken blir tatt imot av justis og beredskapsministeren som mener at flere og økte anmeldelser understreker at en slik lov er nødvendig. Saken ble forkastet med 68 stemmer mot og 62 stemmer for samtykkeloven.

I den tredje og siste saken i den første delen av plenumsdebatt & votering ble selvbestemt abort diskutert og når grensen på dette burde være. På den andre siden mener Høyre, Pasitentfokus og KrF at abortloven bør beholdes slik den er i dag. Dette begrunner de med at etter uke 12 er fosteret ferdig utviklet og at noen kvinner kan kjenne bevegelser fra og med uke 15 og 16. De nevner også at i uke 18 er fosteret så stor at man må gjennomføre aborten som en fødsel. En replikk senere i debatten fra KrF tilføyer at etter uke 12 gjelder ikke beslutningen kun kvinnen, men også fosteret i magen som nå er ferdig utviklet, altså to liv og ikke kun et. Abort er et tema mange har mange meninger om, og disse kom godt frem i denne debatten. Replikk «det er allerede en høy terskel for abort, det er ikke noe kvinner syns er gøy, så vi trenger ikke nemder for å ha en terskel for abort». Både SP, SV, Rødt, Venstre og AP mener at grensen burde utvides til uke 18. De nevner at kvinner som søker om abort etter uke 12 opptil uke 18 får det godkjent uansett. De mener at dette ikke vil være med på å øke antall aborter, men gjør situasjonen for kvinner i en allerede vanskelig situasjon lettere. Saken blir videre vedtatt, og det var 90 stemmer for selvbestemt abort etter uke 18 og 42 stemmer imot selvbestemt abort før uke 18.

Etter tre saker ble det en pause før resten av plenumsdebatt & votering vil fortsette etter pausen, med flere saker.